انواع سیستم راهگاهی

 انواع سيستم راهگاهي و شیوه تعبيه و نحوۀ آخال گيري

با توجه به نوع فلز ريختگي و فرم و ابعاد قطعۀ ريختگي، انواع متفاوتی از سيستم راهگاهي وجود دارد.

ریخته گری شمش برنج کششی

انواع سيستم هاي راهگاهي

يكي از شروط ضروری براي عملكرد درست يك سيستم راهگاهي، اين می باشد كه سطوح مقاطع مربوط به راهگاه بارريز، راهبار و راهباره ها، داراي نسبت مناسب و درستی باشند.

اين نسبت كه نسبت راهگاهي خوانده می شود، در حقيقت نشان دهندۀ نسبت سطح مقطع راهگاه بارريز به سطح مقطع راهبار به مجموع سطوح مقاطع راهباره هاست و به صورت زير بيان مي گردد.

AS ،كه در آن:

AS سطح مقطع راهگاه بارريز،

AR سطح مقطع راهبار و

AG مجموع سطوح مقاطع AG:AR: راهباره هاست.

هرچند که در ريخته گري فلزهای برنج و آلياژها امکان دارد که به نسبت هاي راهگاهي متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرند.

ولي از جهت نوع رابطه ميان سطوح مقاطع اجزاي سيستم راهگاهي، اين نسبت ها به دو گروه اصلي:

1-فشاري

2-غير فشاري

تقسیم می شوند .هرگاه که در يك سيستم راهگاهي، مجموع سطوح مقاطع راهباره ها از سطح مقطع راهگاه بارريز كمتر باشد، سيستم، از نوع فشاري خواهد بود.

 اگر که  عكس حالت ياد شده به وجود آید، سيستم، از نوع غير فشاري است.

 

در سیستم راهگاهي فشاري، همواره، فشاري در پشت مواد مذاب وجود خواهد داشت. ولی در سیستم راهگاهی  غير فشاري، فشار مواد مذاب شمش برنج ها در راهگاه بارريز گرفته مي شود .

فشار چنداني بر روي مذاب موجود در سيستم راهگاهي اعمال نمی شود.

شمش برنجی چهار پهلو

شیوه تعبیه  کردن سیستم راهگاهی

براساس نوع فلز، فرم، ابعاد و وزن قطعۀ ريختگي و همچنین مواد مذاب قالب، تعبيۀ سيستم راهگاهي ممكن است به سه شیوه صورت پذیرد،که عبارت است از:

1-راهگاه گذاري از بالا

2-راهگاه گذاري در سطح جدايش

3-راهگاه گذاري از پايين

شیوه راهگاه گذاری از بالا:

در اين روش كه انواع متفاوت آن به طور شماتيك در فرم زير نشان داده شده است.

مواد مذاب از قسمت فوقاني، مستقيما وارد قالب می گردند.

با توجه به شیوه ی انتقال مواد مذاب به داخل قالب، در هنگام استفاده از چنين روشي، بايد به دو نكتۀ اساسي دقت کرد:

  1.  به علت ريزش مستقيم مواد مذاب و امكان تخريب قالب ، قالب حتما باید از استحكام و مقاوت  كافي برخوردار باشد.

  2.  به علت به وجود آوردن جريان آشفته ، عيوبي مانند جذب هوا و گاز و نيز اكسيد شدن فلز تشديد می شود.

 روش راهگاه گذاری در سطح جدایش:

در اين شیوه مواد مذاب از ارتفاع اندکی ( از سطح جدايش قالب ) وارد محفظۀ قالب مي شوند. پس در نتیجه مشكلات مربوط به شیوه راهگاه گذاري از بالا نیز كاهش مي يابد.

 روش راهگاه گذاری از پایین:

در اين شیوه، مواد مذاب از پايين ترين نقطۀ قالب وارد آن ميشود. به همين علت مهمترين ويژگي آن ايجاد جرياني آرام و با حداقل تلاطم و آشفتگي از مواد مذاب است.

سیستم های راهگاهی مرکب

آيا به نظر شما براي ريخته گري قطعه های بزرگ مي توان و می شود که از سيستم هاي راهگاهي معمول استفاده نمود؟

در قطعات بزرگ، به علت طولانی  بودن مسير جريان مواد مذاب در محفظۀ قالب، پر شدن آن با سيستم راهگاهي ساده به طور مطلوب صورت نمي گيرد.

بنابراین با استفاده از يك سيستم راهگاهي پيچيده، مواد مذاب از راه چند راهبارۀ جدا از هم  به قسمت هاي مختلف قالب هدايت مي شود، كه محفظۀ قالب را به صورت کامل پر مي كند.

اين راهگاه ها، كه در تولید و ايجادشان ممكن است يكي از انواع راهگاه هاي ساده ( از بالا، از پايين، در سطح جدايش )  مورد استفاده قرار بگیرد،  (( راهگاه مركب )) خوانده مي شوند.

راهگاه هاي مركب در دو نوع افقي و عمودي به کار می رود.

نوع عمودي آن را سيستم راهگاهي پله اي نيز مي گويند.

با ما همراه باشید…

((کیفیت و آسودگی خیال در خرید را با ما تجربه کنید))

جهت سفارش و آگاهی ازمحصولات با کارشناسان مهان شمش تماس حاصل فرمایید.

محصولات مهان شمش:

شمش های برنج کششی مهان شمش

شمش های برنج اکستروژن مهان شمش

شمش برنج اکستروژن

 

توسط |۱۳۹۷-۸-۹ ۰۴:۵۸:۰۹ +۰۰:۰۰۹ام آبان, ۱۳۹۷|مقالات|بدون دیدگاه